REGULAMIN

REGULAMIN

XIII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Cracow Cognitive Science Conference”
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1 Organizatorzy, termin i czas trwania Konferencji

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników XIII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Cracow Cognitive Science Conference” (zwanej dalej „Konferencją”), która odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Microsoft Teams, zwanej dalej „Platformą”, w dniach 07.05.2022 r. – 08.05.2022 r.

2. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”), wsparcie naukowe i organizacyjne Konferencji zapewnia Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, oraz Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice (zwane dalej łącznie „Kołami”).

3. Opiekę naukową nad przebiegiem Konferencji sprawuje Komitet Naukowy, w którego skład wchodzą dr Jacek Francikowski, dr Artur Gunia, dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ, dr. Izabela Kraśnicka, dr Witold Marzęda, dr Marta Łukowska, prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), dr Błażej Skrzypulec, dr Jacek Wawer oraz prof. dr hab. Michał Wierzchoń, (zwany dalej „Komitetem Naukowym”).

4. Uczestnikiem Konferencji jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej do dnia 06.05.2022 zgłosi chęć udziału w Konferencji w sposób, o którym mowa w §2 Regulaminu i zaakceptuje zasady uczestnictwa w Konferencji, o których mowa w Regulaminie, (zwana dalej „Uczestnikiem”).

5. Limit Uczestników Konferencji wynosi 500 osób. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy wyznaczony limit, w pierwszej kolejności prawo do udziału w Konferencji przysługuje Uczestnikom, o których mowa w §4 ust. 1-2 Regulaminu- prelegentom i gościom specjalnym, o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji pozostałych zgłoszeń decyduje ich kolejność. Osoba zainteresowana udziałem w Konferencji, która dokonała rejestracji stosownie do postanowień § 2 Regulaminu, otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail z informacją o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu jej do uczestnictwa w Konferencji.

6. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Konferencji: https://www.ccsc.pl, (zwanej dalej „Stroną Konferencji”), w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej, w sposób umożliwiający jego pobranie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w szczególności w celu dopasowania formuły Konferencji do obowiązujących w jej trakcie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii, zmiany programu Konferencji, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Konferencji. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na Stronie Konferencji. W odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 dni od poinformowania ich o zmianie Regulaminu i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w ww. terminie.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Konferencji.

§ 2 Rejestracja udziału w Konferencji

1. Udział w Konferencji będzie możliwy za pośrednictwem Platformy, do której zarejestrowany Uczestnik Konferencji uzyska dostęp po utworzeniu konta w panelu rejestracji dostępnym na stronie: https://signup.microsoft.comoraz zalogowaniu się w panelu logowania dostępnym na stronie:https://login.microsoft.com.

2. Uczestnictwo w Konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie: https://forms.office.com/r/FGVpGGAgJn (zwany dalej „Formularzem rejestracyjnym”), w którym osoba chcąca uczestniczyć w Konferencji będzie zobowiązana wskazać następujące dane: imię, nazwisko, adres e mailowy, tytuł naukowy, afiliację oraz adres nadania listu, zawierającego certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

3. W przypadku uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta lub gościa specjalnego, na zasadach opisanych w §4 ust. 1-2 Regulaminu, osoba chcąca uczestniczyć w Konferencji będzie zobowiązana wskazać w Formularzu rejestracyjnym dane wyszczególnione w ust. 2 powyżej, a ponadto: tytuł wystąpienia, które zmierza wygłosić, abstrakt wystąpienia oraz adres nadania przesyłki, zawierającej pakiet konferencyjny.

4. Uczestnicy, o których mowa w §4 ust. 1-2 Regulaminu są zobowiązani do przesłania uzupełnionego Formularza rejestracyjnego do dnia 24.04.2022r. Brak przesłania uzupełnionego Formularza rejestracyjnego w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z nieuzyskaniem statusu odpowiednio prelegenta lub gościa specjalnego Konferencji.

5. Uczestnictwo w Konferencji- uzyskanie dostępu do transmisji strumieniowej na żywo Konferencji na Platformie, poprzedzone będzie wypełnieniem i przesłaniem Formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2-3 powyżej, potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptacją niniejszego Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w Regulaminie. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail na adres mailowy podany w Formularzu rejestracyjnym, zawierającą informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do udziału w Konferencji oraz linki, których kliknięcie spowoduje przekierowanie zakwalifikowanego Uczestnika do panelu logowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Po zalogowaniu się na Platformie nastąpi przekierowanie na adres internetowy Platformy, pod którym będzie się odbywać transmisja Konferencji.

6. Udział w Konferencji dla Uczestników nie będących prelegentami, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu, jest nieodpłatny.

7. W przypadku uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, udział w Konferencji jest odpłatny. Opłata konferencyjna (zwana dalej „Opłatą”) wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i powinna zostać uiszczona do dnia 24.04.2022r. Za datę uiszczenia Opłaty uznaje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym Organizatora. Nieuiszczenie Opłaty w podanym terminie jest jednoznaczne z nieuzyskaniem statusu prelegenta Konferencji. Szczegółowy sposób uiszczenia Opłaty konferencyjnej został podany na Stronie Konferencji.

8. Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji w charakterze prelegenta lub gościa specjalnego, które z przyczyn opisanych w Regulaminie nie uzyskają status prelegenta lub gościa specjalnego, w miarę dostępnych miejsc w ramach limitów, o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, mogą wziąć udział w Konferencji w charakterze uczestnika biernego, o ile do dnia 06.05.2022 r. wypełnią i prześlą Formularz rejestracyjny.

9. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e- mail: ccsc@uj.edu.pl. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać do dnia 06.05.2022r. W przypadku rezygnacji z Konferencji prelegenta, który uiścił Opłatę rejestracyjną, Opłata nie będzie zwracana.

10. Organizatorzy nie odpowiadają za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

11. Uczestnictwo w Konferencji wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: a. dostęp do Internetu;
b. urządzenie końcowe;
c. oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. tekstowych, dźwiękowych, graficznych, multimedialnych, wideo itp.);

12. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika zezwoleń, licencji i upoważnień, o których mowa w Regulaminie, a także stanowi zobowiązanie do uiszczenia Opłaty przez Uczestników, o których mowa w ust. 7 powyżej. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji zostaje dokonana w momencie uzupełnienia danych Uczestnika w treści Formularza rejestracyjnego oraz przesłania go przez osobę zainteresowaną udziałem w Konferencji wraz ze zgodami, o których mowa w § 4-8 Regulaminu, za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na platformie https://www.office.com i potwierdzenia przez Organizatora zakwalifikowania danej osoby do udziału w Konferencji.

§ 3 Prawa i obowiązki Uczestników Konferencji

1. W trakcie Konferencji prezentowane będą Referaty Prelegentów (zwane dalej „Referatami”), Plakaty Konferencyjne Prelegentów (zwane dalej „Plakatami”) oraz Wykłady Gości Specjalnych (zwane dalej „Wykładami”) (zwane dalej łącznie także „Pracami”).

2. Prace będą prezentowane podczas spotkań organizowanych na Platformie, do których Uczestnik uzyska dostęp poprzez kliknięcie w linki o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu (zwanych dalej „Sesjami”).

3. Każda z Sesji będzie moderowane przez osobę wyznaczoną do tego przez Organizatora, (zwaną dalej „Moderatorem”).

4. Każdy Uczestnik ma prawo do udziału za pośrednictwem Platformy, w wybranej przez siebie Sesji oraz w imprezach towarzyszących, tj. w wirtualnych warsztatach oraz w wirtualnej imprezie integracyjnej. Szczegółowe informacje i dokładny program Konferencji dostępny jest na Stronie Konferencji. Konferencja zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

5. Każdy Uczestnik Konferencji ma prawo do zgłaszania pytań do autorów prezentowanych Prac. Zgłoszenia pytania można dokonać w trakcie trwania Sesji, podczas której prezentowana jest dana Praca, po uprzednim dołączeniu do Sesji poprzez kliknięcie w link, o którym mowa w §2 ust. 5 Regulaminu. Zgłoszenia pytania można dokonać, wykorzystując funkcjonalności udostępniane przez Platformę, poprzez wybranie opcji podniesienia „cyfrowej ręki”, dostępnej pod przyciskiem Reakcje oraz poprzez umieszczenie treści pytania w czacie danej Sesji.

6. Spośród zgłoszonych pytań Moderator Sesji wybierze te, które zostaną zadane autorowi Pracy w przeznaczonym do tego czasie, po zakończeniu prezentacji Pracy. W przypadku pytań zgłoszonych poprzez podniesienie „wirtualnej ręki”, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Moderator udzieli głosu osobie zgłaszającej pytanie. Osoba, której Moderator udzieli głosu, może osobiście za pośrednictwem Platformy, zadać pytanie autorowi Pracy. W przypadku pytań zgłoszonych poprzez umieszczenie ich na czacie Sesji, Moderator odczyta dane pytanie, co będzie równoznaczne z jego zadaniem autorowi Pracy.

7. Moderator Sesji, biorąc pod uwagę planowany czas prezentowania Prac, jak również harmonogram Konferencji, zdecyduje o liczbie zadawanych pytań. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pytań, które zostaną zadane.

8. Konferencja będzie transmitowana strumieniowo w czasie rzeczywistym na stronach Konferencji oraz na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych Facebook oraz YouTube dostępnych na stronach: https://www.facebook.com/CracowCognitiveScienceConference oraz https://www.youtube.com/channel/UCU_uPeFnFtRT_bp7D5UIVHA.

9. Po zakończeniu Konferencji, na Stronie Konferencji oraz na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, dostępnych na stronach: https://www.facebook.com/CracowCognitiveScienceConference, https://www.instagram.com/ccsc_2022, https://twitter.com/cracowcogsci, https://www.youtube.com/channel/UCU_uPeFnFtRT_bp7D5UIVHA, Organizator udostępni zdjęcia oraz nagrania audiovideo z przebiegu Konferencji (zwane dalej łącznie „Relacją z Konferencji”), które będą ogólnodostępne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla użytkowników wyżej wskazanych stron internetowych.

10. Organizator Konferencji udostępniając Uczestnikom materiały konferencyjne zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników praw własności intelektualnej. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania materiałów udostępnionych im przez Organizatora wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

11. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Konferencji i jej program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Konferencji. Organizator jest uprawniony do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
a. zakłócają przebieg Konferencji;
b. podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami, bądź godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
c. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
d. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w ich wizerunek.

12. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za: a. nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika;
b. brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;
c. wadliwość sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika;
d. nieprawidłową obsługę Platformy przez Uczestnika;
e. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

§ 4 Prelegenci i Goście Specjalni

1. Prelegentem jest osoba, która do dnia 13 marca 2022r. przesłała Organizatorowi autorski abstrakt Referatu (zwany dalej „Abstraktem”) i której Abstrakt został zakwalifikowany przez Komitet Naukowy do wygłoszenia Referatu lub prezentacji Plakatu, a ponadto która do dnia 24 kwietnia 2022r. dokonała rejestracji uczestnictwa w Konferencji, w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu i uiściła w tym terminie Opłatę. Zakwalifikowany przez Komitet Naukowy Referat lub Plakat zostanie przedstawiony przez Prelegenta pozostałym Uczestnikom w czasie rzeczywistym na stronach Platformy w wyznaczonym przez Organizatorów czasie oraz będzie udostępniany w ramach Relacji z Konferencji, w sposób o którym mowa w §3 ust. 8-9 Regulaminu.

2. Gościem Specjalnym jest Uczestnik wskazany przez Organizatora, będący autorem Wykładu, który przedstawi pozostałym Uczestnikom w czasie rzeczywistym na stronach Platformy w wyznaczonym przez Organizatora czasie oraz który zostanie udostępniony zgodnie z §3 ust. 8-9 Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania Prelegentów oraz Gości Specjalnych.

4. Przesłanie Organizatorowi Abstraktu jest wyrazem udzielenia Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z tego Abstraktu, na warunkach analogicznych do określonych w §5-7 Regulaminu na cele podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika jako Prelegenta lub Gościa Specjalnego, a także w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji, opracowania Książki abstraktów i jej publicznego udostępniania na Stronie Konferencji.

5. Przedstawienie Pracy, jak i udzielenie Organizatorowi upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie i w §5-7 Regulaminu na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji jest nieodpłatne i następuje na cele statutowe Organizatora.

6. Udzielenie Organizatorowi upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie i w §5-7 Regulaminu jest dobrowolne, ale konieczne do przedstawienia Pracy przez Prelegenta lub Gościa Specjalnego.

§ 5 Licencja na korzystanie z Pracy

1. Prelegent/ Gość specjalny ponoszą pełną odpowiedzialność za formę i treść Pracy. Prelegenci oraz Goście Specjalni zobowiązują się do opracowania i prezentacji autorskiej Pracy, która nie będzie naruszała praw i dóbr osobistych osób trzecich, zawierała tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie w treści Pracy ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.

2. Jeżeli jakąkolwiek część Pracy stanowić będą elementy prawnie chronione, do których prawa nie będą przysługiwały Prelegentowi/ Gościowi Specjalnemu, Prelegent/ Gość Specjalny gwarantuje, że jest uprawniony do ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do przedstawienia Pracy i udzielenia Organizatorowi Licencji z prawem udzielania sublicencji, zezwoleń i upoważnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie, bez konieczności pozyskiwania przez Organizatora dodatkowych zgód i zezwoleń.

3. Z chwilą prezentacji Pracy, Prelegent/ Gość Specjalny wyraża zgodę na udostępnienie Pracy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem transmisji strumieniowej na stronach Platformy oraz na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych, tj. Facebook i YouTube oraz na jej utrwalenie w postaci Relacji z Konferencji (nagrania aufiovideo) przez Organizatora lub podmiot działający na jego rzecz i korzystanie z tak utrwalonej Pracy- samodzielnie jak i w zestawieniu z innymi Pracami, w sposób, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

4. Prelegent/ Gość Specjalny udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji z prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na korzystanie z Pracy utrwalonej w formie Relacji z Konferencji - w całości lub w części, samodzielnie, jak i w ramach utworu zbiorowego, w zestawieniu z utworami i elementami dowolnie wybranymi przez Organizatora (m. in. z Pracami innych Prelegentów w ramach Relacji z Konferencji i z tzw. materiałami konferencyjnymi, o których mowa w §3 ust. 10 Regulaminu, planszą początkową i końcową), jak również z jej opracowań, adaptacji i wszelkich materiałów, grafik, fragmentów, ujęć, dokumentacji powstałych tak w trakcie utrwalenia Pracy w ramach Relacji z Konferencji, jak i po jej utrwaleniu - w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych Konferencji, w tym w szczególności jej wykorzystywanie, udostępnianie w Internecie, Intranecie, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, na stronach Platformy i na innych stronach internetowych Organizatora, na Stronie Konferencji oraz na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.

5. Licencja, o której mowa w ust. 3-4 powyżej (zwana dalej „Licencją”), zostaje udzielona Organizatorowi z chwilą transmisji prezentacji przez Prelegenta/ Gościa specjalnego Pracy, dokonanej za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem live streamingu i jej utrwalenia przez Organizatora lub osoby działające na jego rzecz, w formie Relacji z Konferencji, stosownie do postanowień §4 ust. 1-2 Regulaminu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych i jakościowych i obejmuje korzystanie z Pracy w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzania egzemplarzy Pracy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. DVD, nośniki magnetooptyczne);
b. w zakresie rozpowszechniania Pracy – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, zamieszczanie i modyfikacja Pracy na stronach internetowych, serwisach społecznościowych, nadawanie Pracy przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Pracy umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; d. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych Pracy, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na Pracy lub ich poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych Pracy i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;
e. reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszystkich innych formach promocji lub reklamy; f. modyfikowanie Pracy w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy lub jej pojedynczych elementów;
g. prawo do swobodnego używania i korzystania z Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Pracy oraz jej pojedynczych elementów do celów reklamy, promocji, biurowych, celów oznaczania towarów, produktów, usług, w tym ich wykorzystanie jako zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, loga lub ich elementy, wykorzystanie jako nazwa/firma przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykorzystanie Pracy oraz jej pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Organizatora lub prowadzonej przez Uniwersytet działalności na terenie kraju oraz za granicą.

6. Licencja obejmuje także prawo wykonywania przez Organizatora praw zależnych do Pracy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3-5 powyżej - w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w Pracy i wykonywania jej opracowań, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy.

7. Prelegent/ Gość Specjalny upoważnia Organizatora i podmioty działające na jego rzecz oraz upoważnione przez niego podmioty, do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Pracy, a w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy Pracy oraz jej rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy oraz decydowania o sposobie oznaczenia autora Pracy i zobowiązuje się do niewykonywania tych praw względem Organizatora i podmiotów działających na jego rzecz. Upoważnienie udzielone zostaje bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, ilościowych i jakościowych.

8. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora lub do podmiotów upoważnionych przez niego do korzystania z Pracy roszczeń mających związek z Pracą lub jej poszczególnymi elementami, Prelegent/ Gość Specjalny:
a. zwolni Organizatora i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Pracy z przedmiotowych roszczeń, w zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia od osób trzecich praw do elementów prawnie chronionych, w tym autorskich praw majątkowych i pokrewnych do Pracy i poszczególnych jej elementów oraz do uzyskania od nich zezwoleń i upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz
b. będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Pracy z tytułu wystąpienia wobec niego z roszczeniami, o których mowa w pkt. (a) powyżej, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne ich wykorzystanie lub bezprawne wykorzystanie Pracy i jej poszczególnych elementów.

§ 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Organizator utrwali przebieg Konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz w formie Relacji z Konferencji- nagrania audiovideo i fotorelacji - dla celów edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych i dokumentacji Konferencji.

2. Włączenie kamery urządzenia końcowego przez Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na udostępnianie jego wizerunku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem transmisji strumieniowej na żywo Konferencji na stronach Platformy, na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych, tj. Facebook oraz YouTube oraz na utrwalenie wizerunku Uczestnika w Relacji z Konferencji, która będzie udostępniana na stronach Konferencji, na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, na stronach Organizatora, znajdujących się pod adresem https://phils.uj.edu.pl, https://filozofia.uj.edu.pl, https://www.kognitywistyka.uj.edu.pl, https://www.facebook.com/filozoficznyUJ/, w mediach studenckich, tj. czasopiśmie Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego, stronach internetowych http://www.knsk.rkn.uj.edu.pl, https://www.facebook.com/kolokogniuj, https://www.facebook.com/dogorymozgami bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, ilościowych i jakościowych, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

3. Zgoda Uczestnika, o której mowa w ust. 2 powyżej obejmuje rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Platformy i na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych Facebook oraz YouTube oraz utrwalonego w Relacji z Konferencji w związku z udziałem w Konferencji w szczególności poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu technik zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie na Platformie i na profilach Konferencji w mediach społecznościowych Facebook oraz YouTube, w taki sposób aby każdy Uczestnik Konferencji mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w okresie nieokreślonym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

4. Z chwilą prezentacji Pracy, Uczestnik będący Prelegentem lub Gościem Specjalnym wyraża nieodpłatną, nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo zgodę na:
a. przekazywanie jego wizerunku na potrzeby udostępnienia (prezentacji) Pracy, za pośrednictwem Platformy i na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych Facebook oraz YouTube w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem transmisji strumieniowej na żywo;
b. utrwalenie wizerunku Prelegenta w Relacji z Konferencji oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Prelegenta utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w zakresie i w sposób analogiczny do tego, o którym mowa w §5 ust. 4-5 Regulaminu, w tym w szczególności na stronach Platformy i na profilach Konferencji w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

5. Uczestnik jest świadomy, że Relacja z Konferencji zostanie udostępniona w Internecie na Platformie oraz na stronach Konferencji i na profilach Konferencji w portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, i będzie dostępna dla Uczestników Konferencji jak i dla każdej osoby odwiedzającej strony Konferencji oraz portale społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube.

6. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci Relacji z Konferencji, w którym został on wykorzystany oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w ww. Relacji z Konferencji, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7. Prelegent/ Gość Specjalny zostanie oznaczony w Relacji z Konferencji poprzez podanie jego danych osobowych – imienia, nazwiska, tytułu naukowego oraz nazwy jednostki macierzystej. Jednocześnie Prelegent/ Gość Specjalny wyraża zgodę na oznaczenie go w sposób wskazany powyżej. Prelegent/Gość Specjalny oświadcza, że takie oznaczenie jest zgodne z jego życzeniem i nie narusza jego praw.

8. Uczestnik, który podczas zdecydował się na osobiste zadawanie pytań Prelegentowi/ Gościowi specjalnemu, zostanie oznaczony w Relacji z Konferencji poprzez podanie jego danych osobowych – imienia, nazwiska, tytułu naukowego oraz nazwy jednostki macierzystej. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie go w sposób wskazany powyżej. Uczestnik oświadcza, że takie oznaczenie jest zgodne z jego życzeniem i nie narusza jego praw.

9. Konferencja może być nagrywana jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.

10. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizatorzy informują, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4 31- 110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w XIII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Cracow Cognitive Science Conference”, zwanej także „Konferencją”, a także w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji, przyjęcia zgłoszeń, wyboru Prelegentów oraz Gości Specjalnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na postawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu. Konferencja, organizowana w dniach 07.05.2022 – 08.05.2022 przez Uniwersytet Jagielloński, będzie mieć charakter wydarzenia odbywającego się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy przeznaczonej do transmisji strumieniowej na żywo.
b) przeprowadzenia Konferencji oraz Relacji z Konferencji i w celach edukacyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych Konferencji – w odniesieniu do danych osobowych Uczestników, Prelegentów i Gości Specjalnych w postaci wizerunku - na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, uczestnictwa w Konferencji i wygłoszenia Pracy. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe Uczestnika będą powierzone na mocy zawartej umowy powierzenia danych osobowych, wynikającej z art. 28 RODO, Microsoft Corporation, która jest dostawcą systemu rejestracyjnego oraz dostawcą Platformy. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a), a w zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. b powyżej – do czasy wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych.

7. Dane osobowe Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, tytułu naukowego, nazwy jednostki macierzystej, wizerunku może zostać utrwalona w Relacji z Konferencji i przetwarzana na stronach Platformy w sposób umożliwiający dostęp do niej zalogowanych Uczestników Konferencji oraz na stronach Konferencji w portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube na cele informacyjne, edukacyjne i dokumentacyjne Konferencji, w tym na potrzeby relacji z Konferencji, zgodnie z § 6 Regulaminu.

8. Jeśli Uczestnik jest Prelegentem lub Gościem Specjalnym, to jego dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, tytułu Konferencji oraz nazwy jednostki macierzystej będą przetwarzane w ramach Relacji z Konferencji na stronach Platformy oraz na stronach Konferencji w portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a przypadku pozostałych Uczestników dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, tytułu naukowego oraz nazwy jednostki macierzystej będą przetwarzane w ramach Relacji z Konferencji na stronach Platformy oraz na stronach Konferencji w portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

9. Uczestnik ma prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik możne przesłać e-mailem na adres: ccsc@uj.edu.pl pocztą tradycyjną na adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się pod adresem ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na Stronie Konferencji i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.

2. Organizator zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji, zmiany jej programu i formuły. Odwołanie Konferencji Organizator niezwłocznie ogłosi na Stronie Konferencji. Organizator nie będzie wobec Uczestników, Prelegentów i Gości Specjalnych zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Konferencji i celem przedstawienia Pracy.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Organizatorem a Uczestnikami jest polski sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Niniejszy Regulamin sporządzony został w językach polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygająca pozostawać będzie wersja w języku polskim.